Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2019

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2019

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn bám sát chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước...