Hợp tác tài chính quốc tế ứng phó với các tác động và thách thức của đại dịch COVID-19

Hợp tác tài chính quốc tế ứng phó với các tác động và thách thức của đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, năm 2021 ngành Tài chính tiếp tục tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác tài chính đa phương để giải quyết những tác động và thách thức do đại dịch COVID-19. Các hoạt động hợp tác trọng tâm và nổi bật bao gồm đối thoại chính sách tài khóa, cải cách thuế quốc tế, huy động nguồn lực tài chính từ bên ngoài cho phòng chống dịch, phục hồi kinh tế-xã hội.
Tăng cường ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tăng cường ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ với các đối tác song phương, đa phương và các tổ chức quốc tế; tăng cường tham gia đàm phán các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng... Qua đó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính, hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.