Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế để phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn