Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC về công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố 01 chế độ báo cáo mới, 03 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể

Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể

Ngày 01/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 221/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể. Theo đó, hằng năm Bộ Tài chính sẽ là cơ quan nhận báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép kinh phí.