Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể

Việt Dũng

Ngày 01/3/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 221/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể. Theo đó, hằng năm Bộ Tài chính sẽ là cơ quan nhận báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép kinh phí.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Quyết định công bố chế độ Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ nâng cao năng lực nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; vận hành hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể là chế độ báo cáo mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021.

Đối tượng thực hiện báo cáo là các bộ, ngành, cơ quan thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép kinh phí.

Theo đó, hằng năm, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải làm báo cáo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính là cơ quan nhận báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.