Sau 31/8/2020, tiếp tục giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Sau 31/8/2020, tiếp tục giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Đây là nội dung chính của Thông tư số 70/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/7/2020 về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Chính thức miễn phí, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Chính thức miễn phí, giảm giá 15 loại dịch vụ chứng khoán

Nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 điều chỉnh giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.