Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.
Giải pháp thu hút FDI xanh tại Việt Nam

Giải pháp thu hút FDI xanh tại Việt Nam

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là kênh đầu tư quan trọng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.