Quảng cáo
Vận dụng nguyên tắc trách nhiệm giải trình trong định hướng sửa đổi mô hình kế toán công ở Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc trách nhiệm giải trình trong định hướng sửa đổi mô hình kế toán công ở Việt Nam

Trách nhiệm giải trình trong khu vực công là một khái niệm không mới, được sử dụng phổ biến trong các diễn ngôn chính trị, quản trị công, kế toán và tài chính nhưng nhận thức và hiểu đúng bản chất trách nhiệm giải trình như thế nào còn là vấn đề tranh cãi nhất là trong lĩnh vực kế toán. Nghiên cứu này phân tích và thảo luận các quan điểm khác nhau về trách nhiệm giải trình của kế toán khu vực công để từ đó rút ra nguyên tắc vận dụng trong việc định hướng xây dựng kế toán khu vực công tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Cách tiếp cận mới trong giảng dạy nguyên lý kế toán

Cách tiếp cận mới trong giảng dạy nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Bài viết này sẽ trao đổi về sự thay đổi mục tiêu trong giảng dạy Nguyên lý kế toán và cách tiếp cận giảng dạy theo hướng người sử dụng thông tin và thực hiện so sánh giữa các giáo trình giảng dạy Nguyên lý kế toán, đồng thời, gợi mở những ý kiến cho việc đổi mới giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán trong khối ngành kinh tế theo hướng người sử dụng thông tin.
Đổi mới chương trình đào tạo kế toán công ở Việt Nam

Đổi mới chương trình đào tạo kế toán công ở Việt Nam

Nghiên cứu được triển khai dựa trên phương pháp lý thuyết nền tảng, kết hợp phương pháp khảo sát với các công cụ phân tích thống kê mô tả, để đánh giá tổng quan về công tác đào tạo kế toán công tại các trường đại học.
Áp dụng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình của Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam theo Quyết định số 1299/QĐ-BTC. Việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là tất yếu, cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng hiệu quả nền tài chính quốc gia.
Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước tiến trong việc nghiên cứu, xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập và tiệm cận thông lệ quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định về việc ghi nhận và trình bày các thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước, kế toán các quỹ tài chính, kế toán thuế và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Việt Nam đã cam kết thực hiện kế toán khu vực công trên cơ sở dồn tích tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) và việc ban hành chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo định hướng IPSAS đã được Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định trong tinh thần của Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Thời gian gần đây, quá trình tiêu chuẩn hóa đối với kế toán công đang bắt đầu diễn ra trong khu vực công. Bên cạnh đó, thông tin của kế toán khu vực công cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người sử dụng, không chỉ trong khu vực công mà còn tác động đến hiểu biết của người dân trong xã hội về các quyết sách của quốc gia. Bài viết này tập trung vào việc phân tích những nội dung cơ bản của quy trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính và quá trình cung cấp thông tin cho người sử dụng theo định hướng mới này.