VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KẾ TOÁN CÔNG

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Đổi mới chương trình đào tạo kế toán công ở Việt Nam

Đổi mới chương trình đào tạo kế toán công ở Việt Nam

Nghiên cứu được triển khai dựa trên phương pháp lý thuyết nền tảng, kết hợp phương pháp khảo sát với các công cụ phân tích thống kê mô tả, để đánh giá tổng quan về công tác đào tạo kế toán công tại các trường đại học.

Áp dụng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình của Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam theo Quyết định số 1299/QĐ-BTC. Việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công của Việt Nam là tất yếu, cần thiết trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán công tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng hiệu quả nền tài chính quốc gia.

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong việc trình bày báo cáo tài chính công tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã có những bước tiến trong việc nghiên cứu, xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập và tiệm cận thông lệ quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định về việc ghi nhận và trình bày các thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước, kế toán các quỹ tài chính, kế toán thuế và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Cơ sở ghi nhận kế toán áp dụng trong khu vực công ở một số quốc gia

Việt Nam đã cam kết thực hiện kế toán khu vực công trên cơ sở dồn tích tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) và việc ban hành chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo định hướng IPSAS đã được Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định trong tinh thần của Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Xây dựng và áp dụng Chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Xây dựng và áp dụng Chuẩn mực kế toán công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Chuẩn mực kế toán công được xây dựng và áp dụng tại các quốc gia có nền kinh tế hội nhập là nhu cầu tất yếu và khách quan.

Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Quá trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công

Thời gian gần đây, quá trình tiêu chuẩn hóa đối với kế toán công đang bắt đầu diễn ra trong khu vực công. Bên cạnh đó, thông tin của kế toán khu vực công cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người sử dụng, không chỉ trong khu vực công mà còn tác động đến hiểu biết của người dân trong xã hội về các quyết sách của quốc gia. Bài viết này tập trung vào việc phân tích những nội dung cơ bản của quy trình tiêu chuẩn hóa quốc tế đối với kế toán công trong trình bày thông tin trên báo cáo tài chính và quá trình cung cấp thông tin cho người sử dụng theo định hướng mới này.

Lộ trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công

Lộ trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công

Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong xây dựng các quy định trong lĩnh vực kế toán công theo hướng hòa nhập với các thông lệ quốc tế, song vẫn còn khoảng cách nhất định với thông lệ quốc tế. Việc ban hành Hệ thống các Chuẩn mực kế toán công sẽ tạo ra một môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia.

Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Mô hình khuôn khổ chi tiêu trung hạn và mối quan hệ với dự toán ngân sách trong kế toán công

Khi vận hành ngân sách cho các hoạt động của Chính phủ và các đơn vị công, việc lập dự toán, thực hiện và quyết toán là một quy trình quan trọng, bởi nó tạo sự an toàn và nâng cao tính kỷ luật trong ngân sách quốc gia. Các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến việc làm sao có thể hạn chế khoảng cách khác biệt giữa số liệu dự toán và báo cáo quyết toán cuối năm tài chính và có thể thấy được dòng tiền chi tiêu trong tương lai gần để có những hoạch định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn khác nhau. Bài viết giới thiệu về khái niệm và đặc điểm của một mô hình hiện đại là khuôn khổ chi tiêu trung hạn. Thông qua việc so sánh giữa dự toán truyền thống với dự toán trung hạn, bài viết còn làm rõ mối quan hệ giữa mô hình này với kế toán công.

Chế độ kế toán trong lĩnh vực công tại Việt Nam và yêu cầu xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công

Chế độ kế toán trong lĩnh vực công tại Việt Nam và yêu cầu xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công

Nền kinh tế thị trường luôn đòi hỏi công tác kế toán nói chung, kế toán trong lĩnh vực công nói riêng phải thừa nhận các nguyên tắc, thông lệ phổ biến của quốc tế; nhưng đồng thời phải phù hợp với đặc điểm mô hình quản lý và trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước.

Áp dụng chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam đang diễn ra rất mạnh mẽ. Việc gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực như: Tổ chức Thương mại thế giới, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết với các tổ chức tài chính... đòi hỏi Việt Nam phải cung cấp thông tin có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và được quốc tế thừa nhận. Bối cảnh hội nhập cũng đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ theo lộ trình đã thỏa thuận có cam kết về minh bạch hóa thông tin kế toán, nhất là trong lĩnh vực kế toán công. Bài viết trao đổi về xu hướng ứng dụng kế toán công và việc ứng dụng kế toán công vào Việt Nam.

Kế toán công sẽ làm minh bạch tài chính lĩnh vực công

Kế toán công sẽ làm minh bạch tài chính lĩnh vực công

Ngày 31/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1299/QĐ-BTC phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Lấy ý kiến Đề án Công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Lấy ý kiến Đề án Công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Đề án Công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện và lấy ý kiến rộng rãi.

Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Ông Filly Sissoko, Giám đốc Khối Quản trị, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB cho rằng, việc ban hành những chuẩn mực kế toán công đầu tiên tại Việt Nam là phù hợp với “Định hướng Chiến lược Kế toán và Kiểm toán đến năm 2020, và tầm nhìn đến năm 2030”. WB cũng đề xuất với Chính phủ Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công, dựa trên cơ sở các chuẩn mực kế toán công quốc tế

WB: Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

WB: Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Đó là quan điểm của ông Filly Sissoko - Giám đốc Ban Quản trị, phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hội thảo “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam” do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức ngày 20/5, tại Hà Nội.

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NÐ-CP, ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước. Sau khi lấy ý kiến của các cá nhân, đơn vị thông qua các cuộc hội thảo, Kho bạc Nhà nước đã cập nhật và hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước theo hướng chi tiết hơn các quy định tại Luật Kế toán năm 2015, từ đó đưa Nghị định số 25/2017/NĐ-CP triển khai vào thực tiễn.

Một số phân tích về những thay đổi của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Một số phân tích về những thay đổi của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính đã thay đổi căn bản về chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán và hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Sự thay đổi này đã có điểm tương đồng với chuẩn mực kế toán công quốc tế. Bài viết phân tích 3 nội dung quan trọng đối với việc thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp như: Những thay đổi về kế toán hành chính sự nghiệp đã dần tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế; Đánh giá về sự thay đổi; Định hướng tiếp tục hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để sát với chuẩn mức kế toán công quốc tế.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và việc tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và việc tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế

Bài viết phân tích những điểm nổi bật trong các quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới tại Việt Nam, đồng thời trình bày một số yếu tố gây trở ngại cho quá trình tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế, với thực tiễn là nghiên cứu điển hình tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua đó một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới và tiếp cận Chuẩn mực kế toán công quốc tế cũng được đưa ra.

Thống kê Tài chính chính phủ: Kinh nghiệm từ quốc tế

Thống kê Tài chính chính phủ: Kinh nghiệm từ quốc tế

(Tài chính) Sáng ngày 14/7/2014, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với IMF và một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Thống kê Tài chính Chính phủ. Tham dự hội thảo có các chuyên gia từ Vụ thống kê tài chính, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); Cố vấn Quản lý Tài chính công khu vực Đông Nam Á; Chuyên gia tư vấn từ Australia; Về phía Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán; đại diện các Vụ Ngân sách Nhà nước, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại; về phía KBNN, có ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng Giám đốc KBNN...