Vận dụng kế toán quản trị tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam

Vận dụng kế toán quản trị tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam

Vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là một vấn đề quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên việc vận dụng này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: Quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh của thị trường, trình độ nhân viên kế toán, chiến lược kinh doanh, nhận thức về kế toán quản trị của người quản lý doanh nghiệp...
Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức công tác kế toán quản trị lĩnh vực logistics cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu để lựa chọn mô hình tổ chức kế toán quản trị tại các doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của thông tin kế toán. Tổ chức kế toán quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng hướng dẫn cho bộ phận kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng quản trị doanh nghiệp. Qua thực tế nghiên cứu và khảo sát một số doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh, bài viết trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực logistics tại TP. Hồ Chí Minh.
Thông tin kế toán trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam

Thông tin kế toán trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam

Tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, thông tin minh bạch về kế toán tại các chủ thế của tài chính toàn diện là rất cần thiết.