Quy định về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Quy định về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/2/2022 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu, nguyên tắc, phương pháp lập báo cáo tổng hợp (BCTH) thông tin tài chính theo quy ước và cách tính chỉ tiêu vốn chủ sở hữu bình quân trong công thức tính toán tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cho các đối tượng và mục đích theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về các quy định này, bài viết phân tích, trao đổi về nguyên tắc và cách lập BCTH thông tin tài chính theo quy ước.
Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Trao đổi về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động

Lập dự toán ngân sách nhà nước là khâu mở đầu của quy trình ngân sách nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ huy động nguồn lực cho thực hiện ngân sách và phân phối các nguồn lực đó. Khi đó, lập dự toán ngân sách nhà nước được định nghĩa như là việc lập kế hoạch của Nhà nước về quy mô nguồn lực cần phải huy động trong xã hội để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, nhằm thực thi các chức năng, nhiệm vụ của mình. Bài viết này trình bày về mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động (PBB).
Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp định lượng với việc khảo sát 250 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của các nhân tố đến sử dụng thông tin chi phí theo thứ tự lần lượt: quản trị chi phí, công nghệ thông tin, vai trò thông tin chi phí và hỗ trợ của nhà quản lý.
Hơn 52.000 tỷ đồng vốn nhàn rỗi tại DIV

Hơn 52.000 tỷ đồng vốn nhàn rỗi tại DIV

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa công bố một số thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nổi bật với việc không phải chi trả tiền bảo hiểm từ đầu năm đến nay, nhờ đó nguồn vốn nhàn rỗi quy mô ngày càng lớn.
Khó đạt mục tiêu nới room tín dụng?

Khó đạt mục tiêu nới room tín dụng?

Mức nới room tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng đạt chuẩn Basel II sẽ không nhiều để đảm bảo không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành.