Bình Phước phát huy tiềm năng kinh tế trang trại

Bình Phước phát huy tiềm năng kinh tế trang trại

Với lợi thế về quỹ đất, đặc điểm thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu phù hợp với cây trồng, chủ yếu là cây lâu năm, lại có nguồn nhân công giá rẻ nên Bình Phước có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế trang trại.
Phát triển kinh tế trang trại cao su, điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phát triển kinh tế trang trại cao su, điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nhằm hoạch định chiến lược phát triển kinh tế trang trại cao su, điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước, bài viết tập trung phân tích ma trận SWOT và ma trận hoạch định chiến lược có định lượng QSPM, qua đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại cao su, điều ở tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.
Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại bền vững ở tỉnh Thanh Hóa

Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế trang trại bền vững ở tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị (1988) “về đổi mới quản lý trong nông nghiệp”, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách đổi mới trong nông nghiệp nói chung và chính sách cụ thể có liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế trang trại nói riêng nhằm định hướng, tạo thuận lợi để chuyển nông nghiệp sản xuất nhỏ sang phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn.