Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng sức chống chịu của nền kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, củng cố nền tảng, gia tăng sức chống chịu cho các tổ chức tín dụng và của nền kinh tế nói chung trước các cú sốc từ bên trong và bên ngoài.