Vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp

Vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp

Kế toán quản trị chiến lược với vai trò cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch dài hạn, do đó tập trung chủ yếu vào thông tin bên ngoài. Kế toán quản trị cũng là một thành phần của cơ cấu tổ chức, vì vậy, đây là điểm “giao thoa” để có thể vận dụng lý thuyết dự phòng trong nghiên cứu kế toán quản trị chiến lược. Bài viết trao đổi về việc vận dụng lý thuyết dự phòng trong kế toán quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp để khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chiến lược. Các nhân tố được khám phá góp phần vào việc hoàn thiện khung lý thuyết về kế toán quản trị chiến lược.