Tháng 11, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng

Tháng 11, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng

Trong tháng 11, giá trị phát hành thành công đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 11,6% so với giá trị phát hành trong tháng 10. Các tổ chức tín dụng vẫn là nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11, chiếm 49,75% tổng giá trị phát hành thành công.