Doanh nghiệp phải công bố thông tin ít nhất 3 ngày trước đợt phát hành trái phiếu

PV.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020.

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP điều chỉnh giảm thời gian công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu so với quy định hiện hành. Nguồn: internet
Nghị định số 81/2020/NĐ-CP điều chỉnh giảm thời gian công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu so với quy định hiện hành. Nguồn: internet

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP nêu rõ, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán.

Nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo mẫu quy định. Riêng đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông tin theo mẫu, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình quản lý, giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh theo quy định.

Doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành đến các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và Sở Giao dịch Chứng khoán theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử.

Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành, đợt phát hành lần đầu thì việc công bố thông tin trước khi phát hành thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với đợt phát hành sau, tối thiểu 03 ngày làm việc trước đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp bổ sung các tài liệu gồm: Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt; Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trước nếu đợt phát hành sau cách đợt phát hành trước từ 06 tháng trở lên gửi cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đồng thời gửi Sở Giao dịch Chứng khoán.

Như vậy, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP đã điều chỉnh giảm thời gian công bố thông tin của doanh nghiệp trước đợt phát hành trái phiếu từ tối thiểu 10 ngày làm việc theo quy định hiện hành xuống còn 3 ngày làm việc.

Quy định này sẽ góp phần tăng tính minh bạch, giúp nhà đầu tư kịp thời nắm bắt các thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu để nghiên cứu trước khi quyết định đầu tư.