Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

PV.

Ngày 13/2/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Tại Nghị quyết này, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại, một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế. Trong nước, nền kinh tế dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng...

Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 12/1/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023 và các nhiệm vụ được thể chế hóa tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/1/2023 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh gtranh quốc gia năm 2023.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023, đảm bảo mục tiêu giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Quyết liệt chỉ đạo, điều hành thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước; tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, các nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các nghị quyết của Trung ương.

Ba là, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính; hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Lãnh đạo thực hiện chuyển giao các tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp, hiệp hội ngoài nhà nước; hướng dẫn thực hiện kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch, hiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bên cạnh nội dung trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ chuyên trách công tác đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về đảng cho đảng viên mới.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; xây dựng và tổ chức thực hiện Luật Dân chủ cơ sở năm 2023.

Bốn là, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ban hành nghị quyết triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023; tăng cường nắm  tình hình tư tưởng.

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham mưu ban hành các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Năm là, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa dân tộc.

Rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo, kiểm tra việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình công tác của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo sơ kết, tổng kết.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ban hành nghị quyết và triển khai thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.