Tăng giá trị sản xuất từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Tăng giá trị sản xuất từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay đang được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo ra những nông sản có chất lượng, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức liên kết nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn nhằm ổn định vùng nguyên liệu cũng như thu nhập cho nhân dân.
Tiếp cận vốn vay ngân hàng với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Tiếp cận vốn vay ngân hàng với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thống kê so sánh và điều tra khảo sát, bài viết đánh giá thực trạng nhu cầu tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với kết quả khảo sát 175 khách hàng và phương pháp phân tích sử dụng lưới IPA để đánh giá tầm quan trọng, cùng chất lượng dịch vụ của các tiêu chí về hoạt động cho vay, nhóm tác giả kiến nghị những nội dung mà các ngân hàng thương mại cần chú trọng góp phần tăng cường sự thu hút nhu cầu vay vốn từ phía khách hàng.