Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Ngành Nông nghiệp Việt Nam đang có nhiều nỗ lực hướng đến nông nghiệp xanh thông qua việc áp dụng các công cụ thị trường, đặc biệt là chính sách thuế nhằm điều tiết hoạt động của hộ nông dân theo đúng định hướng phát triển bền vững. Bài viết phân tích, đánh giá chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách thuế giữ vị trí quan trọng trong quá trình xanh hóa ngành Nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, Nhà nước cần tối ưu mức độ tác động của các công cụ thuế ngăn ngừa sử dụng sản phẩm gây nguy hại cho môi trường cũng như tăng cường ưu đãi đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường.
Nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng, thách thức và giải pháp

Nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng, thách thức và giải pháp

Nông nghiệp hữu cơ (NNHC) còn được gọi là NN tự nhiên, là hệ thống quản lý sản xuất đồng bộ nhằm bảo vệ và tăng cường sức khoẻ hệ sinh thái NN, bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học.