Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023,
Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Làng quê khởi sắc, cuộc sống sung túc là điều dễ nhận thấy ở các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao ở Hậu Giang. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế.
Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đi vào chiều sâu

Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đi vào chiều sâu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Hậu Giang. Việc xây dựng này ngày càng đi vào chiều sâu, thật chất với mục tiêu tăng chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
Nâng chất nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Nâng chất nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Chương trình), đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thông mới (NTM), chiếm 96,47%; còn 03 xã: Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang (huyện Trà Cú), hiện BCĐ huyện Trà Cú đang rà soát và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2022 xem xét, công nhận.