Kinh nghiệm quản lý rác thải nhựa đại dương tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm quản lý rác thải nhựa đại dương tại Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Thực tế những năm qua cho thấy, tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương là vấn đề môi trường nghiêm trọng, cấp bách và mang tính toàn cầu. Để quản lý hiệu quả vấn đề quản lý rác thải nhựa đại dương, việc tìm hiểu phương thức quản lý rác thải nhựa đại dương của cả nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản là điều cấp thiết, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.