Một số rủi ro đối với ổn định tài chính toàn cầu và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Một số rủi ro đối với ổn định tài chính toàn cầu và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Thời gian qua, nền kinh tế - tài chính thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt sau sự kiện một số ngân hàng trên thế giới bị đổ vỡ, phá sản đã làm tăng nguy cơ rủi ro đối với ổn định tài chính toàn cầu. Bài viết nhận diện các yếu tố tác động, dấu hiệu rủi ro đối với ổn định tài chính toàn cầu và đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.
Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, cũng như tác động của chúng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng hệ phương trình đồng thời (SEM) ba giai đoạn, phương pháp Pvar và phương pháp GMM để nghiên cứu dữ liệu của 22 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006-2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng có mối quan hệ lẫn nhau và tác động cùng chiều đến sự ổn định tài chính của ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa một số hàm ý chính sách.
Đưa “vay ngang hàng” vào khuôn khổ

Đưa “vay ngang hàng” vào khuôn khổ

Loại hình cho vay ngang hàng bắt đầu nở rộ tại Việt Nam những năm gần đây, từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016, hiện nay số lượng doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này đã có trên 200 công ty…
Chính sách an toàn vĩ mô góp phần ổn định tài chính cho khu vực ngân hàng Việt Nam

Chính sách an toàn vĩ mô góp phần ổn định tài chính cho khu vực ngân hàng Việt Nam

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả nêu mối quan hệ giữa chính sách an toàn vĩ mô và ổn định tài chính; Vận dụng bộ chỉ số lành mạnh tài chính cho khu vực ngân hàng Việt Nam; Thiết lập chính sách an toàn vĩ mô toàn diện và hiệu quả góp phần ổn định tài chính cho khu vực ngân hàng Việt Nam. Qua đó, đưa ra khuyến nghị các ngân hàng ở Việt Nam cần có một khung kỹ thuật cần thiết để giúp dự báo và ứng phó với việc mất cân đối về tài chính khi bất ngờ xảy ra và gây ra những hậu quả kinh tế vĩ mô nghiêm trọng. Việc đưa ra một hệ thống mới các công cụ của chính sách an toàn vĩ mô có thể tác động trực tiếp đến lượng cung tín dụng và giảm thiểu rủi ro hệ thống.