Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Phân cấp quản lý nói chung, phân cấp quản lý ngân sách nói riêng là một chủ trương quan trọng của Nhà nước. Quá trình này được thực hiện không chỉ giữa trung ương với địa phương, mà còn được thực hiện giữa các cấp trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Tại Thái Bình, quá trình này đã được thực hiện và có nhiều kết quả tốt, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bài viết này tập trung đánh giá những bất cập còn tồn tại trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Phân cấp quản lý nhà nước và vấn đề đặt ra ở Việt Nam

Phân cấp quản lý nhà nước và vấn đề đặt ra ở Việt Nam

Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý nhà nước được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong những năm tới. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, cần đánh giá tổng quan thực trạng phân cấp quản lý nhà nước hiện nay, nhận diện rõ những thách thức, tham khảo các mô hình phân cấp quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức công tác đánh giá các phương án phân cấp quản lý, trên cơ sở đó lựa chọn phương án thích hợp, thực hiện nhất quán và triệt để.