Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh

Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan...