Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh

Hà Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan...

Chính phủ yêu cầu tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh.
Chính phủ yêu cầu tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thực chất và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý, trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục đào tạo, y tế... 

Đồng thời, có giải pháp cải cách, đổi mới toàn diện để góp phần cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất kiện toàn các tổ chức tư vấn về cải cách TTHC theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, bảo đảm trực tiếp, hiệu quả, thu gọn đầu mối. Trong đó, chấm dứt hoạt động của các tổ chức không còn phù hợp và thành lập Tổ giúp việc trực tiếp cho Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo cụ thể về mô hình tổ chức, quy chế hoạt động và hiệu quả của các tổ chức tư vấn chính sách cho Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đề xuất chấm dứt hoạt động đối với các tổ chức không còn phù hợp và việc thành lập Tổ tư vấn chính sách cho Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực sự hiệu quả, gọn nhẹ, đóng góp trực tiếp, thiết thực cho công tác hoạch định chính sách và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó chú trọng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về cải cách TTHC kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, phê bình những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoặc không tốt công tác này theo quy định của pháp luật.