Thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Nguyễn Trung

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 252/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách TTHC và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Một số tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính

Theo Thông báo, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm.

Hiện tại, còn 714/1.146 quy định đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi và chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động khi ban hành TTHC, quy định kinh doanh.

Còn 618/699 TTHC chưa được thực thi phương án phân cấp; 808/1.146 TTHC chưa được đơn giản hóa theo 19 nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư dân…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời; còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền.

Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ngay các thủ tục hành chính

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà đối với doanh nghiệp, người dân trong giải quyết TTHC.

Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó bao gồm cả tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ.

Trình Thủ tướng thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

Bên cạnh các nội dung trên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC đến hết ngày 31/12/2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, TTHC.

Theo đó, tại Kế hoạch cải cách TTHC phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2023.

Thông báo nêu rõ, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10-12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó thường trực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ phó, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 làm Tổ phó, lãnh đạo một số Bộ, cơ quan làm thành viên và Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC làm Ủy viên thường trực.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải cách TTHC; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi.

Đồng thời, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về TTHC nội bộ và TTHC 4 cấp chính quyền.