Ngành Tài chính với quản lý ngân sách phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá XHCN giai đoạn 1961-1965

Ngành Tài chính với quản lý ngân sách phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá XHCN giai đoạn 1961-1965

Cùng với việc bổ sung và hoàn thiện các chế độ thu chi tài chính, thiết lập các tổ chức quản lý bảo hiểm Nhà nước và đào tạo cán bộ tài chính, việc tăng cường quản lý ngân sách giai đoạn 1961-1965 được đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, ngân sách nhà nước trong thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển rất lành mạnh, ngày càng thể hiện rõ tính chất sản xuất và xây dựng, phục vụ đắc lực cho bước khởi đầu công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta.
Đổi mới phân cấp ngân sách nhằm đảo bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Đổi mới phân cấp ngân sách nhằm đảo bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Những năm qua, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đã đảm bảo nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực hiện, cơ chế này đã phát sinh nhiều bất cập, cần phải đổi mới một bước trong phân cấp ngân sách, trong đó, vẫn phải giữ vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.