Phổ biến, áp dụng hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Phổ biến, áp dụng hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Cùng với việc hoàn thiện, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” còn phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn này tại doanh nghiệp, từ đó mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Không ngừng phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Không ngừng phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Sau một thập kỷ triển khai, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã hoàn thiện, phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.
Lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Từ ngày 1/8/2020, việc lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được thực hiện theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.