Lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


Từ ngày 1/8/2020, việc lập, phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được thực hiện theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lập dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN

Theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, quý II hằng năm, căn cứ vào nhu cầu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi đề nghị kế hoạch xây dựng QCVN cho năm sau bằng văn bản đến bộ, cơ quan ngang bộ kèm theo dự án xây dựng QCVN để xem xét, tổng hợp.

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước cụ thể trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật được Chính phủ phân công quản lý, bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đề nghị kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN.

Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xem xét dự án xây dựng QCVN, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và lập dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN cho năm sau (Mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư).

Lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN

Để lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch xây dựng QCVN, Bộ, cơ quan ngang bộ gửi dự thảo kế hoạch đến Bộ KH&CN, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời thông báo về việc lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì lập, phê duyệt kế hoạch. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến.

Bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hằng năm xây dựng QCVN.

Phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN

Theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, xem xét, phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN thực hiện trong quý IV của năm trước năm kế hoạch, kết hợp với xem xét, phê duyệt kế hoạch KH&CN, thực hiện theo hướng dẫn chung về kế hoạch KH&CN hằng năm của Bộ KH&CN.

Bộ, cơ quan ngang bộ xem xét, phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN sau khi có ý kiến của Bộ KH&CN để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật; thông báo cho các cơ quan, tổ chức có liên quan, Văn phòng Thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và công khai trên tạp chí, ấn phẩm chính thức hoặc Công thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì lập và phê duyệt kế hoạch, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt.

Thực hiện kế hoạch xây dựng QCVN

Để thực hiện kế hoạch xây dựng QCVN, Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu, thông báo về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng QCVN cho Bộ KH&CN để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, cơ quan, tổ chức tiếp nhận thông báo là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng QCVN

Theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN, kế hoạch xây dựng QCVN điều chỉnh, bổ sung hoặc rút khỏi kế hoạch thực hiện bằng văn bản theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bao gồm: tiến độ, đối tượng, nội dung của QCVN, kinh phí thực hiện.

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng QCVN thực hiện trước ngày 01/10 hằng năm. Trường hợp do yêu cầu cấp thiết của quản lý nhà nước, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì lập và phê duyệt kế hoạch.