Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng điện tử

Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng điện tử

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm điện tử trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Mẫu khảo sát gồm 467 khách hàng đến tham quan, mua sắm tại các siêu thị điện máy trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2020.