Góp phần khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát chi đầu tư

Góp phần khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát chi đầu tư

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức Kiểm thử chấp thuận người sử dụng chương trình Quản lý, Kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN đợt 1 (ĐTKB-GD). Tham gia kiểm thử đợt 1 gồm có cán bộ, công chức thuộc 5 KBNN cấp tỉnh (Gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên) và Sở Giao dịch KBNN.
Hiện đại hóa công nghệ, tạo động lực cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động Kho bạc Nhà nước

Hiện đại hóa công nghệ, tạo động lực cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động Kho bạc Nhà nước

Để đạt mục tiêu “Xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử” theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong những năm qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai nhiều dự án, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản trị nội ngành; từ đó, thiết lập một cấu trúc tổng thể công nghệ thông tin phù hợp với Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước.