Góp phần khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát chi đầu tư

Hồng Lan

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức Kiểm thử chấp thuận người sử dụng chương trình Quản lý, Kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN đợt 1 (ĐTKB-GD). Tham gia kiểm thử đợt 1 gồm có cán bộ, công chức thuộc 5 KBNN cấp tỉnh (Gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên) và Sở Giao dịch KBNN.

Chương trình ĐTKB-GD được KBNN xây dựng nhằm mục đích khắc phục một số hạn chế mà các chương trình cũ chưa đáp ứng được như: Chưa phục vụ các yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với hệ thống TABMIS, dịch vụ công; Chưa kết hợp được chức năng quản lý kiểm soát, thanh toán và kết xuất số liệu từ cùng một hệ thống nhất quán, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và chất lượng dữ liệu người nhập; Chưa quản lý thông tin kế hoạch vốn trung hạn…

Chương trình ĐTKB-GD cũng cho phép bộ phận kiểm soát chi quản lý chi tiết các lần thanh toán (tạm ứng, thực chi); quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm; làm căn cứ cho kiểm soát chi, quản lý thông tin pháp lý của dự án...

Về giao diện, Chương trình ĐTKB-GD được tích hợp với giao diện dịch vụ công trực tuyến KBNN, hệ thống TABMIS và các hệ thống liên quan khác, cho nên, bộ phận kiểm soát chi của KBNN sẽ dễ đàng cập nhật, kiểm soát dữ liệu trên cùng một hệ thống duy nhất.

Theo lộ trình, trong tháng 5/2021, KBNN sẽ tổ chức đợt kiểm thử lần 2 Chương trình ĐTKB-GD. Cuối tháng 5/2021 và đầu tháng 6/2021, KBNN sẽ đưa Chương trình ĐTKB-GD vào thí điểm và dự kiến triển khai Chương trình ĐTKB-GD diện rộng trong toàn hệ thống từ cuối tháng 6/2021.