Áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế ở các nước đang phát triển

Áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế ở các nước đang phát triển

Để thực hiện các hoạt động đầu tư đa quốc gia, tham gia các hiệp định, tổ chức quốc tế hoặc đàm phán để đi vay, nhận tài trợ, viện trợ từ bên ngoài, Nhà nước buộc phải công bố các thông tin tài chính một cách đầy đủ, đáng tin cậy và có thể so sánh được với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Việc áp dụng Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã từng bước công bố các chuẩn mực kế toán công như là tất yếu khách quan phù hợp với nhu cầu quản lý thống nhất về tài chính Nhà nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây chính là xu hướng, là việc làm cần thiết trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, tạo ra khuôn mẫu, mực thước quan trọng cho lĩnh vực kế toán, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia ở cả tầm vĩ mô và vi mô.
Động viên và phân phối hợp lý nguồn lực tài chính nhà nước giai đoạn 1955 – 1960

Động viên và phân phối hợp lý nguồn lực tài chính nhà nước giai đoạn 1955 – 1960

Giai đoạn 1955-1960, đi đôi với chủ trương khôi phục kinh tế, Đảng và Nhà nước đã chủ trương củng cố nền tài chính quốc gia, chỉ rõ những nhiệm vụ tài chính thích hợp trong điều kiện lịch sử kinh tế - xã hội thời điểm này. Tài chính đã quán triệt chủ trương quan điểm của Đảng, Nhà nước, vươn lên cân bằng được thu chi ngân sách một cách tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn to lớn hơn trước và sử dụng vốn đúng hướng, có hiệu quả góp phần xứng đáng vào thắng lợi của những nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn này.
Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản tại Đức, Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản tại Đức, Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam

Đầu tư xây dựng cơ bản giữ vai trò trọng yếu trong phát triển cơ sở vật chất hạ tầng của mỗi quốc gia. Nghiệp vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản ra đời, trở thành công cụ quan trọng để thực hiện chức năng kiểm tra tài chính nhà nước, góp phần tăng cường tính minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm về kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản tại Liên bang Đức và Trung Quốc, từ đó đưa ra hàm ý đối với Việt Nam.
Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Báo cáo tài chính (BCTC) nhà nước năm 2019 đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Báo cáo này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.
Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, kế toán, kiểm toán Việt Nam đã và đang tiếp cận với nguyên tắc, chuẩn mực và thông lệ quốc tế và tham gia tích cực vào việc phát triển nghề nghiệp kế toán trong khu vực và thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, đa thành phần, đa sở hữu, nền kinh tế mở cửa và hội nhập, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đổi mới về trách nhiệm, nghĩa vụ của kế toán, kiểm toán, của nghề nghiệp và người làm kế toán với sự lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia và chất lượng quản trị đất nước.