Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Mai Lan

Báo cáo tài chính (BCTC) nhà nước năm 2019 đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Báo cáo này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.

Khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hoà Bình.
Khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hoà Bình.

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc KBNN Hòa Bình cho biết, để việc lập BCTC Nhà nước năm 2019 trên địa bàn Tỉnh được đầy đủ và đúng hạn, ngày 10/4/2020, KBNN Hòa Bình đã ban hành Công văn số 1171/KBHB-KTNN đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I thực hiện lập BCTC Nhà nước gửi KBNN các huyện và phòng Kế toán nhà nước.

Khác với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) Tỉnh hàng năm được lập trên cơ sở số thực thu, thực chi bằng tiền của quỹ NSNN, thì BCTC Nhà nước Tỉnh là một nghiệp vụ mới và khó đối với các các kho bạc địa phương nói chung và Khoa bạc Hoà Bình nói riêng. Bởi báo cáo này được lập với phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ các thông tin trong khu vực nhà nước thuộc Tỉnh, trong đó các tài sản hình thành từ quỹ NSNN Tỉnh chiếm chủ yếu.

Tuy nhiên, với sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ, sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo KBNN Hòa Bình và đội hỗ trợ của KBNN Trung ương, việc tổng hợp và lập BCTC Nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã được hoàn thành đúng thời gian quy định và cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.

BCTC Nhà nước này được tổng hợp từ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 487 đơn vị dự toán khối huyện xã và 39 đơn vị dự toán khối tỉnh; báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hòa Bình; số liệu thu và phải thu NSNN của Cục Thuế Hòa Bình; số liệu vay nợ của Tỉnh được tổng hợp từ KBNN Hòa Bình và số liệu vay của tỉnh do Vụ NSNN, Bộ Tài chính cung cấp; số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và nước sạch nông thôn trên phạm vi toàn Tỉnh do Sở Tài chính cung cấp; số liệu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh quản lý từ Sở Tài chính cung cấp và một số số liệu thu, chi NSNN khác chưa có trong các báo cáo nêu trên do KBNN Hòa Bình tổng hợp từ Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc…

Khác với báo cáo quyết toán NSNN Tỉnh hàng năm được lập trên cơ sở số thực thu, thực chi bằng tiền của quỹ NSNN, thì BCTC Nhà nước Tỉnh trên phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ các thông tin trong khu vực nhà nước thuộc Tỉnh, trong đó các tài sản hình thành từ quỹ NSNN Tỉnh chiếm chủ yếu.