Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa

Một trong những kết quả nổi bật của quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thời gian qua là hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều có xu hướng tăng trưởng, phát triển ổn định, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.