Doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng ổn định sau cổ phần hóa


Một trong những kết quả nổi bật của quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thời gian qua là hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều có xu hướng tăng trưởng, phát triển ổn định, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.

Hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều có xu hướng tăng trưởng, phát triển ổn định. Nguồn: internet
Hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều có xu hướng tăng trưởng, phát triển ổn định. Nguồn: internet

Hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng

Thời gian qua, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN ngày càng tăng, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. DNNN có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đã và đang trực tiếp nắm giữ tỷ trọng đa số hoặc chi phối được một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như tài chính, tín dụng, năng lượng, viễn thông…

Cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện phương án cơ cấu lại DN theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo báo cáo kết quả chuyển nhượng vốn của DNNN đầu tư ra ngoài đều có lãi; hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2017, theo báo cáo của 294 DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước thì tổng tài sản theo báo cáo hợp nhất của các DN cổ phần là 543.858 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2016; Vốn chủ sở hữu theo báo cáo hợp nhất của các DN cổ phần năm 2017 là 210.035 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016; tổng doanh thu đạt 482.545 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016...

Đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2018, có 348 DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước với tổng tài sản theo báo cáo hợp nhất là 776.532 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2017; Vốn chủ sở hữu theo báo cáo hợp nhất của các DN cổ phần năm 2018 là 305.038 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017.

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DN cổ phần ngày càng được nâng cao. Năm 2018, tổng doanh thu của các DN cổ phần đạt 643.697 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017; có tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo hợp nhất là 48.816 tỷ đồng, tăng 8% so với số thực hiện năm 2017; số phát sinh phải nộp NSNN đạt 99.722 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017...

Phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh

Hiệu quả hoạt động của DNNN sau cổ phần hóa đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ về cổ phần hóa, thoái vốn là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN. Theo đó, DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước đã khẳng định vai trò chủ đạo trong sự phát triển chung của nền kinh tế, là công cụ, nguồn lực để Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế.

Theo ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính), kế quả hoạt động của DNNN sau cổ phần hóa là một trong những điểm tích cực, hiệu quả, không chỉ trong vấn đề nhận thức, giá trị DN tăng lên mà còn là kết quả của đổi mới quản trị DN, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong tương lai.

Cùng với DN cổ phần, các DN đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại cũng tích cực triển khai cơ cấu lại theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, thu gọn các ngành nghề không phù hợp để tập trung vào những ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; Chủ động phân tích và đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch, thiết lập các giải pháp tối ưu để cơ cấu tài chính; Xây dựng phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong chiến lược tổng thể dài hạn cũng như trong từng giai đoạn cụ thể của DN...

Với việc thu gọn lĩnh vực đầu tư của các DNNN tại các ngành, lĩnh vực mà kinh tế tư nhân đã có đủ khả năng đảm nhiệm, thời gian qua, các DN tư nhân đã phát triển mạnh mẽ, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, đóng góp nhiều hơn cho NSNN và phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

Ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, các văn bản pháp quy về cổ phần hóa, thoái vốn đã đầy đủ, vấn đề quan trọng trong thời gian tới là phương pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa đến 2020.

Một trong những khâu cần làm tốt xác định giá trị DN. Theo đó, DNNN thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị DN cổ phần hóa theo đúng quy định.