Sửa đổi quy định cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp

Hà Phương

Việc sửa đổi quy định xác nhận, cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai được quy định chi tiết tại Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất. 
Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Đối với quy định xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, Thông tư nêu rõ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT đã sửa đổi quy định xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (được bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) như sau:

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m và r khoản 1 và các điểm a, c, d, đ, e, g, h và i khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP).

Trường hợp quy định tại điểm n khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận.

Việc sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT đã sửa đổi quy định về cơ quan xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai tại Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Cụ thể, cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định như sau:

Trường hợp thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này thì do cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP) thực hiện.

Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai 2003 tiếp tục thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp thì do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai và Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP) thực hiện.

Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp thì do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP) thực hiện.

Cơ quan trên ghi ngày tháng năm; ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức vụ người ký vào cột "Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền".

Ngoài các quy định trên, Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT cũng hướng dẫn cụ thể về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023.