Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của 1 doanh nghiệp

Anh Minh

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1928/QĐ-BTC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam.

Các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.
Các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số 1928/QĐ-BTC, Bộ Tài chính quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 363/TĐG đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam kể từ ngày 11/9/2023.

Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính và Thẩm định giá tài sản Việt Nam phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) chậm nhất trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Công ty này bị thu hồi Giấy chứng nhận.

Đồng thời, chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Thời gian qua, Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) thường xuyên có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá hành nghề trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá...

Trước đó, ngày 11/8/2023, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1741/QĐ-BTC về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 422/TĐG đối với Công ty Cổ phần TOPENVALUE kể từ ngày 11/8.