VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI SẢN CÔNG

Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công bằng pháp luật

Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công bằng pháp luật

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ ban hành ngày 2/11/2021.

Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Cho đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin của 555.808 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định, ước tính mới chỉ phản ánh được trên 5% tổng tài sản công.

Cơ sở pháp lý tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công

Cơ sở pháp lý tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công với nhiều quy định cụ thể là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Việc lập dự toán và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công là một trong những nội dung then chốt được nêu tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài chính. Để thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện.

Đề xuất kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Đề xuất kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước

Nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước

Bài viết phân tích thực trạng cung cấp thông tin tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước hiện nay, từ đó nhận diện những vấn đề còn tồn tại, để có giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thông tin về tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Xác định tiền thuê đất đối với tài sản công gắn liền với đất cho thuê

Xác định tiền thuê đất đối với tài sản công gắn liền với đất cho thuê

Các trường hợp được sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê và việc xác định tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản gắn liền với đất để cho thuê đã được pháp luật quy định cụ thể.

Thể chế tài chính ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Thể chế tài chính ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Trước bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và thế giới vừa có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện chế chế tài chính, thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tài chính thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về đề xuất, lập chương trình xây dựng pháp luật; nghiên cứu, xây dựng, tổng kết, đánh giá tác động chính sách; soạn thảo, lấy ý kiến của các chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật.

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài sản công

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài sản công

Tài sản công là cơ sở vật chất để các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao, đồng thời là nguồn lực tài chính có thể khai thác được để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công

Trong năm 2021, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ban hành; rà soát lại quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản công...

Chính sách về đất đai, tài sản công góp phần khuyến khích thực hiện xã hội hóa

Chính sách về đất đai, tài sản công góp phần khuyến khích thực hiện xã hội hóa

Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng.

Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng NSNN, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội

Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng NSNN, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội

Ngày 09/12/2020, Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2021. Trong đó, Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường công tác kiểm soát chi

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường công tác kiểm soát chi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công.

Tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm

Tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính–ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2020.

Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công.

Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công luôn được Chính phủ xác định là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Quản lý tài sản công có nguồn từ ngân sách nhà nước là một phần trong công tác quản lý tài chính công. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản công trong giai đoạn mới, vấn đề hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường có ý nghĩa quan trọng cần thiết.

Bộ Tài chính: Kịp thời phổ biến pháp luật về tài chính

Bộ Tài chính: Kịp thời phổ biến pháp luật về tài chính

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài chính, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về tài chính là một trong những nội dung lớn theo Quyết định số 1173/QĐ-BTC ban hành ngày 7/8/2020 của Bộ Tài chính về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công 6 tháng đầu năm 2020 đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện một cách chủ động, đồng bộ và đạt được kết quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác này vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định cần khắc phục và cần sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương...