Nâng cao hiệu quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

PV. (t/h)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 133 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra sáng 13/7/2023 cho thấy, thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất của các Bộ, ngành, tổng công ty và tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 133 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Lũy kế đến ngày 20/6/2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.831 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Trong nửa đầu năm, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan của TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trên địa bàn Thành phố; đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; nghiên cứu để phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là Văn phòng đại diện, nhà khách của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính đã có Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/03/2023 gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tại Công văn này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tập trung chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất; Xử lý các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý; Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Liên quan đến việc nghiên cứu xây dựng chế độ quản lý, sử dụng đối với nhà, đất giao cho các công ty quản lý, kinh doanh nhà quản lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1631/TTg-CN ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 12013/BTC-QLCS ngày 16/11/2022, số 13574/BTC-QLCS ngày 23/12/2022, số 1490/BTC-QLCS ngày 17/02/2023 lấy ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, UBND các địa phương về dự thảo Nghị định. Bộ Tài chính cũng đã chủ trì, phối hợp tổ chức họp, khảo sát, lấy và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan trung ương có liên quan và một số địa phương trọng điểm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của một số bộ, ngành; tham gia ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng của Trụ sở Cơ quan Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công tại Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công... Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công.