Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam đã từng bước phát triển và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho ngân sách nhà nước, gắn công tác phát hành trái phiếu chính phủ với tái cơ cấu nợ Chính phủ thông qua việc tập trung phát hành các kỳ hạn dài và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư. Bài viết đánh giá tổng quan thực trạng phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ trong năm qua, đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.