Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra cho giai đoạn 2022-2025

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Những vấn đề đặt ra cho giai đoạn 2022-2025

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đưa ra quan điểm, định hướng mạnh mẽ về cổ phần hóa, thoái vốn. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai, thực hiện. Theo đó, công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời gian tới, nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, cần chútrọng triển khai đồng bộcác giải pháp trọng tâm.
Thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã khái quát một số kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban trong công tác cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước tại DN thời gian qua, đồng thời chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới.
Tách giá trị quyền sử dụng đất khỏi quy trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tách giá trị quyền sử dụng đất khỏi quy trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và tránh thất thoát trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị tách việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khỏi quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn nhà nước tại DN.
Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện rà soát để hoàn thiện chính sách, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp...
Thoái vốn Nhà nước: “Nút thắt” đã gỡ

Thoái vốn Nhà nước: “Nút thắt” đã gỡ

"Nút thắt" thoái vốn Nhà nước liệu đã hoàn toàn được tháo gỡ khi mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nhiều quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP...