Ngành Hải quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Ngành Hải quan đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật lĩnh vực hải quan, ngành Hải quan đã và đang quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.
Ngành Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Ngành Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.
Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Ngành Thuế tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức trong thực thi công vụ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.