Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

PV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nguồn: internet

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền nhằm đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng về quan điểm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; giải quyết công việc phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...

Giáo dục công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống mọi hành vi sách nhiễu, trì hoãn giải quyết, thờ ơ với đồng nghiệp và nhân dân, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; không có thái độ cửa quyền, gợi ý nhận tiền, quà của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phải có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; định kiến với người góp ý, phê bình; trực tiếp, mượn danh hoặc cung cấp tài liệu cho người khác để nói, viết, đăng tin, bài sai sự thật nhằm đề cao tập thể, cá nhân mình hoặc hạ thấp uy tín của tập thể, cá nhân khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thực hiện đúng chức tránh nhiệm vụ của mình; không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ; chú trọng công tác bảo vệ nội bộ; khen thưởng kịp thời công chức, viên chức có thành tích; xử lý nghiêm, khách quan với công chức, viên chức vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân.

Chỉ thị số 04/CT-BTC nêu rõ, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý công chức, viên chức tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.