Ngành Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Trần Huyền

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Chỉ thị số 01/CT-BTC yêu cầu các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Chỉ thị số 01/CT-BTC yêu cầu các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Ngày 01/3/2023, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là các đơn vị được giao phụ trách những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023 và các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo khác của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với các mặt công tác này.

Các đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp và nhân dân, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; không gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dước mọi hình thức.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính.

Đồng thời, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm, dứt điểm các kiến nghị, kết luận của các đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vào năm giữa nhiệm kỳ - năm 2023.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu giá, quản lý tài sản công, xã hội hóa các dịch vụ công, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, giám định, định giá... và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất.

Chỉ thị số 01/CT-BTC nêu rõ, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị; chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật khi để các cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi quản lý vi phạm các nội dung của Chỉ thị này.