Quy định mới việc sử dụng tiền thu được từ xử lý kế cấu hạ tầng cấp nước sạch

Quy định mới việc sử dụng tiền thu được từ xử lý kế cấu hạ tầng cấp nước sạch

Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, trong đó quy định rõ việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà thế nào?

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà thế nào?

Ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Quyết định này quy định rõ, điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các trường hợp người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp.