Tổ chức thực hiện cổ phần hóa tại công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tổ chức thực hiện cổ phần hóa tại công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Bài viết khái quát quá trình hình thành, phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), kế hoạch cổ phần hóa và các kết quả thực hiện. Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, bài viết đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa.
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong quản trị dòng tiền tại Tập đoàn TKV

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt trong quản trị dòng tiền tại Tập đoàn TKV

Bài viết nghiên cứu về chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của doanh nghiệp - điểm mấu chốt trong quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của doanh nghiệp cho biết tiềm lực của doanh nghiệp đó và khả năng chuyển đổi tiền mặt thành nhiều tiền mặt hơn trong thời gian nhanh hay chậm.