Ban hành Nghị quyết về các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Ban hành Nghị quyết về các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 5/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 778/CĐ-TTg về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Tại Công điện này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền trước ngày 15/9/2022...
Mua sắm, sửa dụng vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

Mua sắm, sửa dụng vật tư, trang thiết bị y tế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả

Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) vừa có Công văn số 345/KHTC-KTKT ngày 31/3/2022 gửi Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam; Tổng Giám đốc Công Xổ số điện toán Việt Nam về việc mua sắm, quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.