Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên đại học

Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với hoạt động đào tạo và học tập tại các trường đại học. Kết quả cho thấy, có 4 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của sinh viên gồm: Phần thưởng, công nghệ thông tin, niềm tin vào tri thức và làm việc nhóm.
Yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của nhân viên ngân hàng BIDV tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của nhân viên ngân hàng BIDV tại TP. Hồ Chí Minh

Thông qua khảo sát các nhân viên làm việc trong hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về chia sẻ tri thức, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố tác động đến chia sẻ tri thức của nhân viên BIDV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Niềm tin, Giao tiếp, Lãnh đạo, Khen thưởng, Công nghệ thông tin, Đào tạo.
Giải pháp tăng cường tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Giải pháp tăng cường tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Những năm gần đây, chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta đã được hệ thống ngân hàng đẩy mạnh với mức tăng trưởng trung bình 20%/năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, các cơ chế, chính sách tín dụng cho lĩnh vực này hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.