Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán

Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (LKBTCK).