Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ trong lĩnh vực chứng khoán

Theo Hoài Anh/haiquanonline.com.vn

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (LKBTCK).

Thị trường chứng khoán được dự báo vẫn trong xu hướng tăng trưởng. Ảnh: Hoài Anh
Thị trường chứng khoán được dự báo vẫn trong xu hướng tăng trưởng. Ảnh: Hoài Anh

Về phương thức giám sát của UBCKNN, dự thảo Thông tư quy định, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở GDCK Việt Nam và Tổng công ty LKBTCK theo quy định tại Chương IV Thông tư này;

Việc giám sát tuân thủ cũng trên cơ sở phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở GDCKVN và các công ty con, Tổng công ty LKBTCK.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCKNN thực hiện kiểm tra định kỳ Sở GDCK Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty LKBTCK và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Nội dung giám sát tuân thủ đối với Sở GDCK Việt Nam và các công ty con gồm: giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền; giám sát hoạt động nghiệp vụ tại Sở GDCK Việt Nam và các công ty con.

Trong đó, việc giám sát hoạt động ban hành văn bản và phổ biến, tuyên truyền bao gồm giám sát việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ nội dung của các quy chế, quy trình và các văn bản khác điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con; Giám sát hoạt động phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty LKBTCK.

Về giám sát hoạt động nghiệp vụ tại Sở GDCK Việt Nam và các công ty con, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở GDCK Việt Nam và các công ty con về 12 hoạt động nghiệp vụ.

Cụ thể gồm: Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; Tổ chức giám sát trực tiếp hoạt động giao dịch chứng khoán tại từng khu vực thị trường được giao quản lý, vận hành; Tổ chức đấu giá, đấu thầu chứng khoán; Quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; Quản lý thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt;

Báo cáo, công bố thông tin và giám sát hoạt động công bố thông tin; Tổ chức và triển khai hoạt động kiểm soát nội bộ của Sở GDCK Việt Nam và công ty con đối với các hoạt động nghiệp vụ về chứng khoán; Hoạt động tuyên truyền, triển khai và đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Sở GDCK Việt Nam ban hành;

Lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ, dữ liệu gốc liên quan tới việc thực hiện nghiệp vụ chứng khoán; Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt đối với tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán; Giám sát tuân thủ của Sở GDCK Việt Nam đối với Sở GDCK TPHCM và Sở GDCK Hà Nội;

Các hoạt động khác của Sở GDCK Việt Nam và công ty con có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.